سبد خرید خالي مي باشد

  مدت زمان دوره: 24 ساعت
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

دکتر علی مقاری

فعالیت مدرس


درباره مدرس


ترمودینامیک و مکانیک آماری غیرتعادلی

ترمودینامیک بر اساس اصول و قوانین مستحکمی بنا شدهاست که توانایی پیشبینی رفتار فیزیکی و شیمیایی مواد و خواص آن را دارد. در ترمودینامیک تعادلی تنها تغییر خواص ماده میان دو حالت تعادلی بررسی میشود و زمان بهعنوان متغیر اصلی دینامیک، نقشی در آن ایفا نمیکند. برعکس، در ترمودینامیک غیرتعادلی، رفتار وابسته به زمان خواص سیستم فرمولبندی میشود. خواص تعادلی و غیرتعادلی در هر دو چهارچوب قوانین ماکروسکپی و میکروسکپی قابل مطالعه هستند و به همین دلیل روشهای بررسی و مطالعۀ ترمودینامیک سیستمها بر پایۀ ترمودینامیک کالسیک و مکانیک آماری توسعه یافتهاند تالار اعلانات

نظرات (0)

تاکنون نظری ارسال نشده یا برای انتشار به تایید نرسیده است.