سبد خرید خالي مي باشد

منابع انسانی

رفتار سازمانی

همه‌ی ما، زمانی که می‌خواهیم هدفی را پیش ببریم، گروهی جمع آوری می‌کنیم و به هرکدام، مسئولیتی را می‌سپاریم. هرکدام از افراد، وظایفی دارند که در ارتباط با یکدیگر و یا مخاطبین، معنا و تعریفی دقیق می‌یابد. به طور حتم، مدیریت این افراد برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب، از اهمیت به سزایی برخوردار است. یک مدیر ...
نام استاد :

گلناز تاج الدین

طبقه درسی :

منابع انسانی

تیم سازی و کار تیمی

کسب بهترین نتایج در سازمان‌ها به واسطه انجام فعالیت‌های تیمی ممکن می‌شود. کارتیمی باعث ترویج خلاقیت، حل بهتر مشکلات، ایجاد انگیزه در افراد و ارتقای بهره‌وری می‌شود. از طرفی چالش هایی در تیم سازی وجود دارد. افراد سلایق، اخلاق و امیال متفاوتی دارند. حال چطور می شود از این افراد یک تیم خوب ساخت؟ چطور ت...
نام استاد :

بهزاد حسین عباسی

طبقه درسی :

منابع انسانی

برنامه ريزي منابع سازمان

با بزرگ شدن اندازه شرکت‌ها، پیچیدگی عملیات و فرآیندها افزایش پیدا می‌کند. از طرفی انجام تحلیل‌های دقیق با روش‌های سنتی، دشوار و زمان‌بر است و نتایج بدست آمده از بررسی‌های دستی، به قدر کافی مطمئن و قابل استناد نخواهند بود.در این شرایط به‌کارگیری یک سیستم ERP برای مدیریت یکپارچه و اتوماتیک فرایندهای س...
نام استاد :

سعید روحانی

طبقه درسی :

منابع انسانی