سبد خرید خالي مي باشد

فیزیک

  فیزیک 2

  درس فیزیک۲ یکی از درس های پایه ای و مهم فیزیک است، که درباره الکتریسیته، مغناطیس و امواج الکترومغناطیسی و کاربردهای آن بحث می کند. به نحوی که دانشجو پس از فرا گرفتن آن می تواند، درک صحیحی از مسائل الکتریکی، مدارهای الکتریکی و موضوعات مغناطی...
  نام استاد :

  دکتر سمیه محمدی

  طبقه درسی :

  فیزیک

  فیزیک 1

  در درس فیزیک 1 با حرکت و روابط مرتبط با آن شروع می کنیم و سپس به مبحث دینامیک، کار و انرژی و نوسان می‌پردازدیم. بسیاری از دانشجویان با مباحث نیمه ی اول این درس در دبیرستان آشنا شده اند امابخش دوم درس فیزیک ۱ مباحثی را پوشش می دهد که برای اک...
  نام استاد :

  دکتر حمیدرضا مشفق

  طبقه درسی :

  فیزیک

  مکانیک اماری پیشرفته

  مکانیک آماری، یکی از مباحث مطرح در فیزیک است که به سیستم‌هایی با تعداد متغیرهای بسیار زیاد می‌پردازد. این متغیرها می‌توانند ذراتی چون اتم‌ها، مولکول‌ها، یا ذرات بنیادی باشند که تعداد آن‌ها می‌تواند هم‌مرتبه با عدد آووگادرو باشد. در این مبحث...
  نام استاد :

  دکتر علی مقاری

  طبقه درسی :

  فیزیک

  ترمودینامیک و مکانیک آماری غیرتعادلی

  ترمودینامیک بر اساس اصول و قوانین مستحکمی بنا شدهاست که توانایی پیشبینی رفتار فیزیکی و شیمیایی مواد و خواص آن را دارد. در ترمودینامیک تعادلی تنها تغییر خواص ماده میان دو حالت تعادلی بررسی میشود و زمان بهعنوان متغیر اصلی دینامیک، نقشی در آن ...
  نام استاد :

  دکتر علی مقاری

  طبقه درسی :

  فیزیک

  مکانیک کوانتومی پیشرفته

  مکانیک کوانتومی، یکی از شاخه های اصلی فیزیک نظری است. در این شاخه بسیار زیبا و متنوع از علم فیزیک، پدیده های فیزیکی در مقیاس میکروسکوپی، در حد ثابت پلانک، مورد مطالعه قرار می گیرد. بعد از اینکه مکانیک کلاسیک در توصیف پدیده های میکروسکوپی با...
  نام استاد :

  دکتر علی مقاری

  طبقه درسی :

  فیزیک

  فیزیک 1

  در درس فیزیک 1 با حرکت و روابط مرتبط با آن شروع می کنیم و سپس به مبحث دینامیک، کار و انرژی و نوسان می‌پردازدیم. بسیاری از دانشجویان با مباحث نیمه ی اول این درس در دبیرستان آشنا شده اند امابخش دوم درس فیزیک ۱ مباحثی را پوشش می دهد که برای اک...
  نام استاد :

  دکتر محمودی

  طبقه درسی :

  فیزیک