سبد خرید خالي مي باشد

دامپزشکی

  نام استاد :

  امید زهتاب ور

  طبقه درسی :

  دامپزشکی

  آناتومی توپوگرافیک

  کالبد شناسی یا تشریح Anatomy : شاخه ای از علوم زیستی است که در مورد ساختاربدن موجودات زنده بحث می کند و اساس علوم پزشکی است. در این علم قسمتهای تشکیل دهده بدن یعنی بافت ها و اعضاء مطالعه می شوند....
  نام استاد :

  امید زهتاب ور

  طبقه درسی :

  دامپزشکی